Algemene voorwaarden

Welkom bij www.hoe-snel.nl! Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, accepteer je de onderstaande algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je onze website niet te gebruiken.

1. Verklaring van Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

a. "Website" verwijst naar www.hoe-snel.nl, inclusief alle bijbehorende webpagina's, inhoud en functionaliteiten.

b. "Diensten" verwijst naar de blogs, artikelen en andere inhoud die op onze website worden geschreven en gepubliceerd.

c. "Gebruiker" verwijst naar een persoon die onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten.

d. "Inhoud" verwijst naar alle tekst, afbeeldingen, logo's, video's, audio en andere materialen die op onze website worden weergegeven.

2. Toegang tot de website

a. We doen ons best om ervoor te zorgen dat onze website altijd beschikbaar is, maar we garanderen niet dat de website te allen tijde ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

b. We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze website op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Intellectuele eigendom

a. Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's en audio, zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

b. Je mag de inhoud van onze website niet kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen of op enige andere wijze gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

4. Gebruikersinhoud

a. Door het indienen of uploaden van inhoud naar onze website verleen je ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie om deze inhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren voor elk doel met betrekking tot onze diensten.

b. Je bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die je indient of uploadt naar onze website. Je garandeert dat je het recht hebt om deze inhoud te gebruiken en dat het geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

5. Beperking van aansprakelijkheid

a. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, goodwill, gegevens of andere immateriële verliezen.

b. We garanderen niet dat de informatie op onze website accuraat, volledig of actueel is. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het vertrouwen op dergelijke informatie.

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

b. In geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, zullen we proberen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

7. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

Indien je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website.

Laatst bijgewerkt: 21-08-2023

© Copyright Hoe snel 2024

Onderdeel van deBetekenisFabriek

hello world!